Aims and topics
Home » Aims and topics
Click for english

Scopul conferintei

Scopul conferinței este să aducă alături specialiști și profesioniști din toate domeniile educației, științei și culturii pentru a umple breșele care dezbină societatea de astăzi. În ultimii ani, se observă o tendință din ce în ce mai evidentă de scindare a societății între păturile sociale care beneficiază de o educație competitivă și care permite dezvoltarea personală, și acele categorii sociale în rândul cărora se manifestă fenomenul din spectrul opus: dezinteres față de valori, abandon școlar etc. 

Comunitatea educațională, cea științifică și corpurile profesionale au sesizat fenomenul anterior descris și au semnalat că este necesară coeziunea celor trei factori (educativ, științific, profesional), pentru a  acoperi lacunele sociale născute din segregarea celor trei domenii. 

Cercetătorii le datorează ceea ce sunt celor care le-au călăuzit primii pași în devenirea ca oameni, ca cetățeni, ca membri activi ai societății căreia știu să îi ofere plus valoare. Acești pași sunt imposibili fără implicarea dascălilor din primii ani de școală. Fără cercetători, mediul profesional ar fi văduvit de evoluție și inovație, iar fără mediul profesional ar fi lipsit de motivație. Conferința își propune să evidențieze legătura simbiotică dintre cele 3 medii și să promoveze cooperarea între acestea pentru un viitor sustenabil și o societate armonioasă.  

Sectiuni

 • Științe sociale
  asistență socială, sociologie, psihologie, științele comunicării, științe politice, administrație publică, economie, administrarea afacerilor, geografie, educație fizică și sport, dezvoltare personală
 • Ştiințe umaniste
  etică, filosofie, istorie, filologie, limbi străine
 • Ştiințe ale naturii
  biologie, fizică, chimie, sănătate, ecologie
 • Științe formale 
  logică, matematică, informatică

Aim of the conference

The purpose of the conference is to bring together specialists and professionals from all fields of education, science and culture to fill the gaps that divide society today. In recent years, there is an increasingly obvious tendency to divide society between the social strata that benefit from a competitive education and that allows personal development, and those social categories among which the phenomenon of the opposite spectrum manifests itself: disinterest in values, school dropout, etc.

 

The educational community, the scientific community and the professional bodies noticed the previously described phenomenon and signaled that the cohesion of the three factors (educational, scientific and professional) is necessary to cover the social gaps that have arisen from the segregation of the three fields.

 

Researchers owe what they are to those who guided them in their first steps in becoming people, citizens, active members of the society to which they know how to add value. These steps are impossible without the involvement of early years teachers. Without researchers, the professional environment would be widowed of evolution and innovation, and without the professional environment, it would lack motivation. The conference aims to highlight the symbiotic link between the 3 environments and promote cooperation between them for a sustainable future and a harmonious society.

Topics

 • Social Sciences
  Social Work, Sociology, Psychology, Communication Sciences, Political Science, Public Administration, Economics, Business Administration, Geography, Physical Education and Sports, Personal Development
 • Humanities 
  Ethics, Philosophy, History, Philology, Foreign languages
 • Natural sciences
  Biology, Physics, Chemistry, Health, Ecology
 • Formal sciences
  Logic, Computer sciences, Mathematics